هیچ موردی برای نشان دادن در این نما "اشکال" وجود ندارد.