نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1398/07/13 1:00 غ.وSystem Account15
minimal.master
minimal.master
  
1397/05/30 12:25 غ.وSystem Account4
oslo.master
oslo.master
  
1397/05/30 12:25 غ.وSystem Account15
oslo.preview
oslo.preview
  
1397/05/30 12:25 غ.وSystem Account15
seattle.master
seattle.master
  
1397/05/30 12:25 غ.وSystem Account15
seattle.preview
seattle.preview
  
1397/05/30 12:25 غ.وSystem Account15
v4.master
v4.master
  
1397/05/30 12:25 غ.وSystem Account4