مزايده و مناقصه

  
  
  
مزايدهآگهي مزايده عمومي (فروش يك دستگاه سواري مزدا323)1396/10/29
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 169-75-96جدید1396/11/15

 آرشيو مزايده ها و مناقصه ها

  
  
  
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و مناقصه يك مرحله‌اي بصورت فشرده به شماره 164-75-961396/09/27
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 166-75-961396/09/24
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 165-75-961396/09/20
فراخوانفراخوان شناسايي شركت مهندسين مشاور1396/09/01
فراخوانفراخوان سلامت شغلي رانندگان حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي1396/06/21
مزايدهآگهي ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 3-75-1011396/06/20
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و انجام مناقصه دومرحله اي به صورت فشرده به شماره 162-75-961396/06/16
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 161-75-961396/05/30
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و مناقصه بصورت نيمه فشرده به شماره 159-75-95 (1)1396/04/04
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 160-75-961396/03/21
مناقصهآگهي تجديد ارزيابي كيفي وانجام مناقصه به صورت فشرده به شماره 157-75-961396/02/24
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 156-75-951396/02/08
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و انجام مناقصه بصورت فشرده به شماره 155-75-951396/01/20
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 154-75-951396/01/17
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 152-75-951395/12/23
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره153-75-951395/12/23
مزايدهآگهي مزايده عمومي-21395/12/12
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 150-75-951395/11/13
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 149-75-951395/10/20
مناقصهآگهي مناقصه عمو مي يك مرحبله‌اي به همراه ارزيابي كيفي (نيمه فشرده) به شماره 147-75-951395/10/13
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 146-75-951395/10/03
مناقصهتجديد آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 145-75-951395/10/03
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي به شماره 148-75-951395/09/17
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 144-75-951395/09/08
مزايدهآگهي مزايده عمومي1395/09/02
فراخوانخريد، نصب ، راه‌اندازي، بهره‌برداري و نگهداري سامانه‌هاي توزين در حال حركت به شماره 143-75-951395/08/30
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 142-75-951395/08/11
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 141-75-951395/07/29
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 140-75-951395/07/12
مناقصهتجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 139-75-951395/07/08
1 - 30بعدی