مزايده و مناقصه

  
  
  
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 4-75-971397/07/15
مناقصهفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه بصورت فشرده مشاوران به شماره 3-75-971397/07/15

 آرشيو مزايده ها و مناقصه ها

  
  
  
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 185-75-971397/07/02
فراخوانآگهي شناسايي پيمانكاران، توليدكنندگان و فروشندگان عمده (تهيه فهرست بلند)1397/07/01
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 977521397/05/24
مناقصهآگهي تجديد ارزيابي كيفي مشاوران يه شماره 1-75-971397/04/27
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 4-75-971397/04/26
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شماره 3-75-971397/03/20
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 2-75-971397/02/27
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 4-75-961397/02/18
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 1-75-971397/02/18
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 180-75-961397/02/09
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 179-75-961397/01/19
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه به شماره 170-75-961397/01/15
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 176-75-961396/12/29
مزايدهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 175-75-961396/12/21
فراخوانآگهي شناسايي شركتهاي تعميراتي ماشين آلات سنگين1396/12/17
مناقصهتمديد فراخوان آگهي كيفي مناقصه گران به شماره 174-75-961396/12/15
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي (بصورت فشرده) به شماره 172-75-961396/12/06
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 171-75-961396/12/01
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 169-75-961396/11/15
مزايدهآگهي مزايده عمومي (فروش يك دستگاه سواري مزدا323)1396/10/29
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و مناقصه يك مرحله‌اي بصورت فشرده به شماره 164-75-961396/09/27
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 166-75-961396/09/24
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 165-75-961396/09/20
فراخوانفراخوان شناسايي شركت مهندسين مشاور1396/09/01
فراخوانفراخوان سلامت شغلي رانندگان حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي1396/06/21
مزايدهآگهي ارزيابي كيفي مشاوران به شماره 3-75-1011396/06/20
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و انجام مناقصه دومرحله اي به صورت فشرده به شماره 162-75-961396/06/16
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 161-75-961396/05/30
مناقصهآگهي ارزيابي كيفي و مناقصه بصورت نيمه فشرده به شماره 159-75-95 (1)1396/04/04
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 160-75-961396/03/21
1 - 30بعدی