مزايده و مناقصه

  
  
  
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 233-75-991399/07/17
فراخوانآگهي فراخوان جذب سرمايه ‌گذار1399/12/30
مزايدهآگهي مزايده عمومي شماره 232-75-991399/07/20

 آرشيو مزايده ها و مناقصه ها

  
  
  
فراخوانفرخوان تجديد مناقصه يك مرحله‌اي به شماره 230-75-991399/07/01
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 229-75-991399/07/01
مناقصهآگهي تمديد زمان مناقصه1399/06/19
مناقصهآگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 225-75-991399/05/23
فراخوانفراخوان خريد خدمات مشاور به شماره 20-75-991399/05/18
مناقصهفراخوان مناقصه يك مرحله‌اي به شماره 224-75-991399/05/16
فراخوانفراخوان خريد خدمات مشاور به شماره 21-75-991399/05/16
فراخوانتجديد فراخوان خريد خدمات مشاور به شماره 22-75-991399/05/16
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 223-75-991399/05/14
فراخوانآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌‌اي با ارزيابي كيفي بصورت فشرده به شماره 222-75-991399/05/06
مزايدهاگهي مزايده عمومي (استان البرز)1399/04/31
فراخوانفراخوان خريد خدمات مشاور به شماره 19-75-991399/04/19
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي كيفي بصورت فشرده به شماره 221-75-991399/04/05
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 220-75-991399/04/02
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره 218-75-981399/02/11
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 215-75-991399/02/11
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يكمرحله‌اي به شماره 219-75-981399/02/08
فراخوانآگهي فراخوان عمومي(نوبت اول)1398/12/29
فراخوانتجديد فراخوان خريد خدمات مشاور به شماره 18-75-981398/12/27
مزايدهاطلاع رساني برگزاري مزايده نگهداري و بهره‌ برداري از پاركينگ پايانه بار اميركبير اصفهان1398/12/23
مزايدهآگهي مزايده عمومي فروش املاك و مستغلات (نوبت دوم) شماره 20980044490000021398/12/17
مناقصهتمديد زمان آگهي مناقصه شماره 216-75-981398/12/04
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 216-75-981398/12/01
فراخوانفراخوان تجديد ارزيابي كيفي مهندسين مشاور جهت ارزيابي و رتبه‌بندي مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و تيرپارك‌ها با طراحي نرم‌افار تحب وب به شماره 17-75-981398/11/21
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 214-75-981398/11/02
مزايدهآگهي مزايده عمومي فروش املاك و مستغلات شماره 20980044490000011398/10/24
مناقصهآگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 213-75-981398/10/18
فراخوانفراخوان انتخاب مشاور به روش QCBS به شماره 15-75-981398/09/28
فراخوانفراخوان ارزيابي كيفي مهندسين مشاور جهت ارزيابي و رتبه بندي مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و تيرپارك‌ها با طراحي نرم افزار تحت وب به شماره 16-75-981398/09/28
مناقصهفراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي خريد البسته ايمني راهداري به شماره 212-75-981398/09/24
1 - 30بعدی