آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي

  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 3 ماهه 83.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 6 ماهه 83.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9 ماهه 83.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 12 ماهه 83.PDF