آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي

  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 3 ماهه سال 1387.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9 ماهه سال 1387.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 10 ماهه سال 1387.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 11 ماهه سال 1387.PDF