آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي

  
  
گزارش واردات و صادرات كالااز مرزهاي جاده اي طي 3ماهه سال  88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 4ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 5 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 6 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 7 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 8 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 10 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 11 ماهه سال 88.PDF
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 12 ماهه سال 88.PDF