مديريت بحران و پدافند غيرعامل

  
  
  
پوشه: فعاليت‌هاي استاني ادارات کل حمل و نقل و پايانه‌هافعاليت‌هاي استاني ادارات کل حمل و نقل و پايانه‌ها
  
پوشه: فعاليت‌هاي استاني ادارات کل راه و شهرسازيفعاليت‌هاي استاني ادارات کل راه و شهرسازي
  
Doc01.pdfتشكيل شوراي راهبري پروژه‌هاي طرح جامع مديريت بحران شهر تهران جهت پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه (زلزله)
  
Doc02.pdfآيين‌نامه اجرايي بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  
Doc03.pdfقانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
  
Doc04.pdfآيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
  
Doc05.pdfقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  
Doc06.pdfتصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي كميته دايمي پدافند غيرعامل كشور
  
Doc07.pdfسياست‌هاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري)
  
Doc08.pdfسياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل
  
Duties.pdfشرح وظايف و آئين‌نامه کارگروه تخصصي فرعي مديريت بحران در حمل و نقل جاده‌اي