مقاله ها و ترجمه

  
  
مراكز لجستيك.pdf
  
تعيين قيمت تمام شده خدمات، ضرورت امروز.pdf
  
TRIZ چيست؟.PDF
  
مهندسي ارزش.PDF
  
بهره‌وري باورها و عملكردها.PDF
  
اصلاح و ارتقاي سيستم‌هاي مديريت (مقاله).PDF
  
مهندسي سازمان.PDF
  
آشنايي با بانك جهاني (ترجمه).PDF
  
634990418001967044.PDF