مقاله ها و ترجمه

  
  
بررسي دلايل آمار بالاي سرطان پوست در قشر رانندگان.pdf
  
بـررسي نقش اعتمـاد سازمـاني در رفتار شهروندي سازمـاني.pdf
  
تكريم ارباب ورجوع.pdf
  
فساد اداري زائيده نارضايتي.pdf
  
راه هاي نو در ارتباط دوسويه.pdf
  
بررسي رفتارهاي آزاردهنده مسافران در سفرهاي جاده‌اي با ناوگان حمل‌ونقل عمومي (اتوبوس بين‌شهري).pdf
  
جايگاه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در ارزيابي و بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد.pdf