مقاله ها و ترجمه

  
  
ارائه طرح اجرایی مدیریت عملکرد مبتنی بر نظارت سیستمی و اثر بخش.pdf
  
بررسي دلايل آمار بالاي سرطان پوست در قشر رانندگان.pdf
  
بـررسي نقش اعتمـاد سازمـاني در رفتار شهروندي سازمـاني.pdf
  
تكريم ارباب ورجوع.pdf
  
فساد اداري زائيده نارضايتي.pdf
  
راه هاي نو در ارتباط دوسويه.pdf
  
بررسي رفتارهاي آزاردهنده مسافران در سفرهاي جاده‌اي با ناوگان حمل‌ونقل عمومي (اتوبوس بين‌شهري).pdf
  
جايگاه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در ارزيابي و بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد.pdf
  
تاثير اقتصادي ويروس كرونا بر صنعت حمل و نقل جاده اي.pdf