توسط مجموعه كانون جهادگران جهادسازندگي صورت گرفت:
1398/09/13
​طرح ملي ابرار( اقدام براي راه هاي الويت دار روستايي)كه با هدف محروميت زدايي از چهره مناطق محروم روستايي و با رويكرد مديريت جهادي وزير راه و شهرسازي در محورهاي روستايي كشور در دست اجراست ،مورد تقديرو حمايت مجموعه كانون جهادگران جهادسازندگي قرار گرفت.​
اخبار آرشیو +
خدمات
آمار و اطلاعات
فرآیندهاودستورالعمل‌ها
انتشارات
ارتباطات
اخبار استان‌ها