اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
بهره برداری از5پروژه بهسازی وآسفالت راه روستايي درشهرستانهای هوراندوکليبرآذربايجان شرقی 1399/06/10روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از5 پروژه بهسازی وآسفالت راه روستایی درشهرستانهای هوراندوکلیبراستان آذربایجان شرفی همزمان باهفته دولت آغازشد
مديريت تردددربزرگراه شهيدکسايی ازاولويتهای اصلی ارتقای ايمنی است.1399/06/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به حجم بالای تردداز بزرگراه شهید کسایی تبریز، مدیریت تردد برای کاهش تصادفات در این اتوبان ضروری است
بهره برداری از21طرح راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درهفته دولت 1399/06/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از21 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت سالجاری آغازمی شود
ارتقای ايمنی رانندگی بايدتبديل به فرهنگ عمومی جامعه شود1399/06/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ارتقای ایمنی رانندگی بایدتبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شود
تسريع دربهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان ميانه آذربايجان شرقی1399/05/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان ميانه استان آذربایجان شرقی تسریع می شود
اجراي طرح حاي عمرانی اهرسرعت می گيرد.1399/05/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
باامضای تفاهم نامه مابین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی وشهرداری اهراجرای پروژه های عمرانی دراین شهرسرعت می گيرد
دومجتمع خدماتی رفاهی بین راهی درشش ماهه اول سالجاری درآذربایجان شرقی به بهره برداری خواهندرسید.1399/05/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دومجتمع خدماتی رفاهی بین راهی طی شش ماهه اول سالجاری در آذربایجان شرقی به بهره برداری خواهندرسید
اصلاح 12تقاطع Tشکل درمحورهای استان آذربايجان شرقی برای ارتقای ايمنی تردددرحال اجراست 1399/05/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
عملیات اصلاح 12تقاطعTشکل درمحورهای ارتباطی مختلف استان اذربایجان شرقی درحال اجرا می باشد
میزان حمل کالا در چهارماهه اول سالجاری15 درصدافزایش یافت.1399/05/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی بیش از7میلیون تن باررادرطی چهار ماهه اول سال1399 جابه جانمود
تسريع دربهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان هريس آذربايجان شرقی1399/05/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان هریس استان اذربایجان شرقی تسریع می شود
ثبت بيش از74ميليون و107هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی 1399/05/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از74ميليون و107هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي چهار ماهه اول سال 1399 ثبت شد.
بازديدسخنگوی وزارت امورخارجه وسفيرجديدايران درآذربايجان ازپايانه مرزی جلفا1399/05/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
سخنگوی وزارت امورخارجه وسفیرجدید ایران در جمهوری آذربایجان ازپایانه مرزی جلفا بازدیدنمود
توزیع بیش از246هزار حلقه لاستیک بین ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافر آذربایجان شرقی1399/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تعداد246282حلقه لاستیک مابین ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافراستان آذربایجان شرقی توزیع شده است
تداوم اجرای طرحهای ارتقای ايمنی ترددگروه های آسيب پذيرجاده ای درآذربايجان شرقی1399/04/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرحهای ارتقای ایمنی ترددگروه های آسیب پذیرجاده ای درآذربایجان شرقی تداوم می یابد
بهسازی وروکش آسفالت 11 محورشريانی درجاده های آذربايجان شرقی درحال اجراست1399/04/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهسازی وروکش آسفالت 11 محورشریانی درجاده های استان آذربایجان شرقی درحال اجراست
پنج دستگاه بيل مکانيکی جديدبه ناوگان ماشين آلات راهداری آذربايجان شرقی اضافه شد1399/04/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پنج دستگاه بیل مکانیکی جدیدبه ناوگان ماشین آلات راهداری آذربایجان شرقی اضافه شد.
تعجیل دررانندگی ازعوامل عمده تصادفات جاده ای درآذربایجان شرقی است.1399/04/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی استفاده از خودرو گفت: تعجیل در رانندگی از عوامل عمده تصادفات جاده‌ای در استان است
ساماندهی وبهسازی سه راهی سيس شهرستان شبستر برای ارتقای ايمنی تردد1399/04/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
عملیات ساماندهی وبهسازی سه راهی سیس درمحورارتباطی صوفیان – شبسترآذربایجان شرقی اجراشد
خط کشی911کيلومترازمحورهای ارتباطی آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال 13991399/04/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی سه ماهه اول سالجاری 911کیلومترازمحورهای مختلف ارتباطی استان آذربایجان شرقی تحت عملیات خط کشی واقع شد
میزان کالای حمل شده توسط ناوگان حمل ونقل بارآذربایجان شرقی طی سه ماهه اول سالجاری14 درصدافزایش یافت.1399/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 5 میلیون تن باررادرطی سه ماهه اول سال1399 جابه جانمود
تردد 27هزاردستگاه وسائط نقليه سنگين باری از پايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 1399/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 شاهدتردد27 هزاردستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بودند
ثبت بيش از53ميليون و470هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درسه ماهه اول سال13991399/04/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از53ميليون و470هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1399 ثبت شد
ثبت نام متقاضيان نوسازی ناوگان حمل ونقل برون شهری کالا آغازشد.1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل ونقل برون شهری کالا بارونمایی ازسامانه مربوطه همزمان باسراسرکشوردرآذربایجان شرقی آغازشد
تسريع دراجرای طرحهای ارتقای ايمنی ترددمحورهای مواصلاتی جنوب وجنوب غربی آذربايجان شرقی1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای طرحهای ارتقای ایمنی تردددرمحورهای مواصلاتی جنوب وجنوب غربی آذربایجان شرقی شتاب می گیرد
بازديدمعاون ديپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ازپايانه های مرزی جلفا ونوردوز1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنمود
بهسازی وروکش آسفالت 10 محورشريانی درجاده های آذربايجان شرقی درحال اجراست1399/03/25روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهسازی وروکش آسفالت 10 محورشریانی درجاده های استان آذربایجان شرقی درحال اجراست
جلسه هماهنگی اقدامات ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی برگزارشد.1399/03/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه هماهنگی اقدامات مربوط به ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وپلیس راه برگزارشد.
جلسه بررسی نوسازی ناوگان حمل ونقل باری آذربايجان شرقی باحضورشرکتهای خودروسازی استان برگزارشد.1399/03/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه بررسی دستورالعمل نوسازی ناوگان اذربایجان شرقی باحضورنماینده استانداری,نمایندگان شرکتهای خودروسازی استان و تشکلهای صنفی حمل ونقل برگزارشد.
ثبت بيش از31ميليون و552هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی دردو ماهه اول سال13991399/03/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از31ميليون و552هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي دو ماهه اول سال 1399 ثبت شد.
ارتقاء 23رتبه ای استان آذربایجان شرقی در زمینه کاهش تصادفات جاده ای درسال1398 1399/02/28روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استان آذربایجان شرقی درزمینه کاهش تصادفات جاده ای درسال 1398 با23 رتبه ارتقا به رتبه 6کشوری رسید
1 - 30بعدی
منوي اخبار