اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
آغاز برنامه های آموزشی وفرهنگی ارتقای ايمنی برای روستائيان 1397/07/16روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی ارتقای ایمنی ترافیک ویژه گروههای هدف برای روستاییان توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی در سال 1397 شروع شد.
تردد 609هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال13971397/07/07روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1397تعداد 609هزارمسافرتردد كردند.
افزايش 16 درصدی تردد طی شش ماهه اول امسال درمحورهای آذربايجان شرقی1397/07/03روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درشش ماهه اول سال جاری 142 میلیون ترددخودرو درمحورهای مختلف استان ثبت شده است.
كارگاه آموزشي مديران فني شركتهاوموسسات حمل ونقل مسافرآذربایجان شرقی برگزارشد.1397/07/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
کارگاه آموزشی مدیران فنی شرکتها وموسسات حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشد.
تقدیراز شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی1397/06/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ازشورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذ ربايجان شرقی درارزيابی وداوری ستاداقامه نماز استان درسال 1396 تقدير شد.
بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت محورورزقان- اهر1397/06/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان با هفته دولت پروژه روکش آسفالت بخشی از محور ورزقان-اهر دراستان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید
همايش ارتقای ايمنی ترددموتورسيکلت سواران درشهرستان عجبشيربرگزارشد.1397/06/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همایش ارتقای ایمنی ترددموتورسیکلت سواران شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی برگزارشد
پايگاه مقاومت بسيج شهدای رانندگان پايانه بارتبريز افتتاح شد.1397/06/10روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایگاه مقاومت بسیج شهدای رانندگان پایانه بارتبریز همزمان باهفته دولت افتتاح شد
بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت محورکليبر- اهرهمزمان باهفته دولت آغازشد1397/06/07روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
همزمان با هفته دولت پروژه روکش آسفالت بخشی از محور کلیبر-اهر دراستان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید
بهره برداری از4 پروژه راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درهفته دولت 1397/05/30روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازچهارپروژه راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی همزمان باهفته دولت سالجاری آغازخواهدشد
بازديدمديرکل روابط عمومی سازمان ازوضعيت راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی1397/05/28روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مشاورریاست سازمان ومدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازوضعیت ,امکانات وقابلیتهای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
بهره برداری ازپروژه مرمت وبهسازی پل غله زارآذرشهرآذربايجان شرقی آغازشد.1397/04/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپروژه مرمت وبهسازی پل غله زارشهرستان آذرشهراستان آذربایجان شرقی آغازشد
ثبت بيش از 68ميليون و562هزارترددخودرو طی سه ماهه اول سال جاري درمحورهای آذربايجان شرقی1397/04/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
درسه ماهه اول سالجاری بیش از 68 میلیون و562هزارترددخودرو درمحورهای مختلف استان ثبت شده است
تردد 268هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال13971397/04/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1397 شاهدتردد268هزارمسافربودند.
سومين نمايشگاه پوستر«ره پويان سفرايمن»درتبريزبرگزارشد1397/04/02روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
نمايشگاه پوستر«سومين جشنواره دوسالانه ره پويان سفرايمن»درتبريزبرگزارشد
جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برگزارشد. 1397/02/29روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد
ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل آذربایجان شرقی1397/02/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استاندارآذربایجان شرقی براهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی درحوزه حمل ونقل استان تاکیدکرد.
روزملی ايمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف درآذربايجان شرقی برگزارشد.1397/02/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
روزملی ایمنی حمل ونقل بابرنامه های مختلف دراستان آذربایجان شرقی برگزارشد
ثبت بيش از230ميليون و171هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقي درسال13961397/02/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از230ميليون و171هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سال1396 ثبت شد.
افزايش29 درصدی ترددايام نوروزی سال1397 درآذربايجان شرقی1397/01/18روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
میزان ترددایام نوروزی درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی درطول ایام اجرای طرح نوروزی سال1397 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 29 درصدافزایش یافته است.
بازديدمديرکل دفترتوسعه ايمنی راه وحريم ازوضعيت راهداری وحمل ونقل آذربايجان شرقی1396/12/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفترتوسعه ایمنی راه وحریم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای درآستانه آغازسفرهای نوروزی ازوضعیت راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود
رزمایش طرح ترافیکی وخدمات سفرنوروزی سال1397 استان آذربایجان شرقی برگزارشد1396/12/26روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
رزمایش طرح ترافیکی وسفرنوروزی سال1397 استان آذربایجان شرقی برگزارشد
افتتاح پاسگاه پليس راه خداآفرين همزمان با25 پاسگاه درسراسرکشور1396/12/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پاسگاه پلیس راه خداآفرین استان آذربایجان شرقی همزمان با25دستگاه پاسگاه پلیس راه درسراسرکشورافتتاح شد
بازدیدمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ونماینده مجلس شورای اسلامی ازمحورکلیبر-اهر1396/12/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده مردم کلیبر,خداآفرین وهوراندازمحورکلیبر-اهربازدیدنمود
بهره برداری از4 طرح روشنایی جاده ای همزمان بادهه فجردرآذربایجان شرقی1396/11/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از4طرح روشنایی جاده ای همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی دراستان اذربایجان شرقی آغازشد
کلنگ زنی آغازعمليات اجرايي توسعه محوطه پايانه مرزی جلفاهمزمان بادهه فجرانجام شد.1396/11/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مراسم کلنگ زنی آغازعملیات اجرایی فازاول توسعه محوطه پایانه مرزی جلفا انجام شد.
بهره برداری از پل پنج دهنه روستای نوجه ده سفلی واقع در مسیر رودخانه کلیبر درایام دهه فجر1396/11/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپل پنج دهنه روستای نوجه ده سفلی واقع درمسیررودخانه کلیبراستان آذربایجان شرقی همزمان باایام دهه فجرآغازشد
بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت محورکلیبر-اسکانلوهمزمان بادهه فجرآغازشد1396/11/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپروژه روکش آسفالت وخط کشی محورکلیبر-اسکانلوآذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد
تقديراستاندارآذربايجان شرقی ازمديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای برای خدمات رسانی زائرين اربعين حسينی1396/11/21روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
استاندارآذربایجان شرقی ازمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات تقدیرنمود
بهره برداری از روشنایی جاده ورودی شهرکلیبرآذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرآغازشد1396/11/15روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری ازپروژه روشنایی جاده ورودی شهرکلیبراستان آذربایجان شرقی همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی آغازشد..
1 - 30بعدی
منوي اخبار