اخبار استان آذربایجان شرقی

   
  
  
  
جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی برگزارشد. 1398/09/19روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد
قرارگاه راهداری وحمل ونقل زمستانی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی تشکيل شد1398/09/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
قرارگاه راهداری وحمل ونقل زمستانی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تشکیل شد
ترددبیش ازیک میلیون و15هزارمسافر ازپایانه های مرزی جلفاو نوردوزدر8ماهه سال13981398/09/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیش ازیک میلیون و15 هزارمسافرازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز درهشت ماهه اول سال1398 ترددکرده اند
بهره برداری از240 کيلومترپروژه آسفالت وروکش راههای روستايي درقالب طرح ابراردرآذربايجان شرقی1398/09/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بهره برداری از240 کیلومتر پروژه آسفالت وروکش راههای روستایی استان آذربایجان شرقی درقالب طرح ابرارآغازمی شود
ثبت بيش از188ميليون و632هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درهشت ماهه اول سال13981398/09/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از188ميليون و632هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي هشت ماهه اول سال 1398 ثبت شد
ثبت بيش از188ميليون و632هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی درهشت ماهه اول سال13981398/09/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از188ميليون و632هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي هشت ماهه اول سال 1398 ثبت شد
تردد وانت بارها درمسیرهای برون شهری آذربایجان شرقی ساماندهی می شود1398/08/29روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ترددناوگان وانت بارها درمسیرهای برون شهری آذربایجان شرقی ساماندهی می شود
تجهيز665دستگاه ماشين آلات برای راهداری زمستانی درآذربايجان شرقی1398/08/29روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
تعداد665 دستگاه ماشین آلات سبک وسنگین برای عملیات راهداری زمستانی دراستان آذربایجان شرقی تجهیز شده اند
جا به جايي 11ميليون تن كالابا ناوگان حمل ونقل آذربایجان شرقی 1398/08/27روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی بیش از11 میلیون تن باررادرهفت ماهه اول سالجاری جابه جانمود.
بیش از70 درصد اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی زیر 15 سال عمر دارند1398/08/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: بیش از70 درصد اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان زیر 15 سال و 38 درصد ناوگان باری بالای 25 سال عمر دارند.
تقديرمعاون وزيرراه وشهرسازي ازمديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي1398/08/20روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
معاون وزيرورييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ازفعاليت هاي مجدانه مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي تقديركرد.
اجرای طرح ارتقای فرهنگ ارتقای ايمنی ترافيک در40 مدرسه حاشيه راههای استان آذربايجان شرقی1398/08/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک برای دانش آموزان 40 باب دبستان مدارس حاشیه راههای استان اذربایجان شرقی اجرامی شود
نقش مهم پدافندغيرعامل درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی1398/08/12روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پدافندغیرعامل نقش مهم وحیاتی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ایفا می کند
اجراي طرح پاکسازی محيط های خدمات رسانی در آذر بايجان شرقي1398/08/11روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درطرح پاکسازی محیط های خدمات رسانی به صورت فعال حضوریافت
بيست وسومين جلسه کميسيون ايمنی حمل ونقل آذربايجان شرقی برگزارشد1398/08/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بیست وسومين جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی برگزارشد.
ثبت بيش از167ميليون و358هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی 1398/08/04روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از167ميليون و358هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي هفت ماهه اول سال 1398 ثبت شد
رسيدگی به 288موردتخلفات حمل ونقل درشش ماهه اول سال 13981398/08/01روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی شش ماهه اول سال 1398کمیسیون رسیدگی به تخلفات حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی تعداد288 موردتخلفات را مورد بررسی قرارداده واحکام لازم راصادرنموده است
در نيمه اول امسال 205 كيلومترازجاده هاي استان آذربا يجان شرقی روكش آسفالت شد.1398/07/30روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
طی شش ماهه نخست سالجاری205 کیلومتراز جاده های استان اذربایجان شرقی روکش آسفالت شد.
تردد بيش از786هزارمسافرازپايانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال13981398/07/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از786هزارمسافربودند
احداث وتکميل بيش از400 کيلومترازراههای فرعی وروستايي آذربايجان شرقی 1398/07/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
احداث وتکمیل بیش از400 کیلومتراز راههای فرعی وروستایی استان آذربایجان شرقی درقالب طرح ابرار دردست اجرامی باشد
جابه جايي بيش از17هزارو800 زائراربعين حسينی توسط ناوگان حمل ونقل مسافری آذربايجان شرقی1398/07/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی بیش از17 هزار و800 زائراربعین حسینی راازآغازاجرای طرح تردد زائرین اربعین حسینی(ع) جابه جاکرده است
جابه جايي بيش از26هزارو200 زائراربعين حسينی توسط ناوگان حمل ونقل مسافری آذربايجان شرقی1398/07/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی بیش از26 هزار و200 زائراربعین حسینی راازآغازاجرای طرح تردد زائرین اربعین حسینی(ع) جابه جاکرده است
بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز 1398/07/09روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي جلسه بررسی راهکارهای بهبودایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز طبق مصوبات بيست دومين جلسه كمیسيون مديريت ايمني حمل ونقل استان آذربايجان شرقي باحضوراعضاي كمیسيون برگزارشد.
ثبت بيش از145ميليون و819هزارترددخودرودرمحورهاي آذربايجان شرقی 1398/07/08روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
بيش از145ميليون و819هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي شش ماهه اول سال 1398 ثبت شد.
اختصاص ۷۵ درصد اتوبوس‌های کشور برای اعزام زائران اربعین1398/07/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گفت: ۷۵ درصد از مجموع ناوگان اتوبوسرانی کشور به ستاد اربعین برای اعزام زائران اختصاص می یابد
فعاليت راهداران آذربایجان شرقی در مرز مهران برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی1398/06/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی از فعاليت راهداران با ۱۷ دستگاه ماشين آلات راهداري درمرزمهران خبر داد.
فعاليت راهداران آذربایجان شرقی در مرز مهران برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی1398/06/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی از فعاليت راهداران با ۱۷ دستگاه ماشين آلات راهداري درمرزمهران خبر داد.
حمل بيش از 234 هزارتن نهاده های دامی ازبندرامام به آذربايجان شرقی 1398/06/31روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
ناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 234360تن نهاده های دامی وکالاهای اساسی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمود
آذربايجان شرقی دستگاه منتخب درارائه خدمات برترجشنواره شهيدرجايی1398/06/23روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات برتر درجشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شد.
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برگزارشد.1398/06/06روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان آذربايجان‌شرقي
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ورییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد این سازمان برگزارشد.
1 - 30بعدی
منوي اخبار