دفاتر زيرمجموعه
عكسمعاون برنامه ريزي و عضو هيات عامل
نام و نام خانوادگيمهندس فرامرز مداح
پست سازمانيمعاون برنامه ريزي و عضو هيات عامل
شماره تلفن88804418
دورنگار88804418
دفاتر زيرمجموعه

sign.jpegمركز مديريت راه هاي كشور

sign.jpegدفتر امور سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري

sign.jpegدفتر برنامه و بودجه

sign.jpegدفتر اطلاعات و ارتباطات

sign.jpegدفتر فنی و امور پیمانها

 

 درخواست ملاقات با معاون برنامه ريزي


نام : * 
نام خانوادگي : * 
شماره تماس :
موضوع : * 
پيام: *
پیوست :
دستوررئیس: *

 نظرات ، انتقادات و پيشنهادات


پيام: *
پیوست :
نام و نام خانوادگي(درصورت تمايل) :
شماره تماس(درصورت تمايل) :

 توضيحات

1- درخواست ملاقات ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات شما فقط توسط شخص معاون برنامه ريزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اطلاعات شما كاملاً محرمانه تلقي مي شود و در اختيار هيچ فرد و يا سازمان غيرمرتبط قرار نخواهد گرفت.

2- در هر فرم ثبت فيلدهاي ستاره دار (*) الزامي است.