سامانه پیام کوتاه

براي ارسال نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود به دفتر روابط‌عمومي سازمان مي‌توانيد پيام مورد نظر را به شماره 3000142 ارسال فرماييد.
همچنين براي ارسال پيام به رياست سازمان، پيام خود را به شماره 3000142 ارسال فرماييد.
مسافران محترم بخش حمل و نقل عمومي جاده‌اي نيز مي‌توانند براي ارسال نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود، پيام مورد نظر را به شماره 3000143 ارسال فرمايند تا رسيدگي لازم انجام شده و پاسخ مربوطه ارسال گردد.