سند راهبرد مشاركت


​1- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

در این رابطه جستجوی پیشرفته ،اجرا در کلیه مرور گرها و دستگاههای قابل حمل و همچنین قرار داشتن لینک های پرکاربرد و مرتبط  بطور کامل رعایت گردیده است.

 2- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت وتاریخ های بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوی خدمات الکترونیک و نیز آمارو نظر سنجی ها در تارنمای سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي بطور کامل ارائه شده است.

3- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهای خدمات الکترونیک و همچنین ارائه سامانه های ارائه دهنده خدمات به مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده است.

4- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما

در تارنمای سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با استفاده از نرم افزار مناسب و راهنمای آن  امکان پشتیبانی از افراد کم توان وجود دارد و دستورالعمل  بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاری رعایت گردیده است.

5- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

در تارنمای سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي سوالات متداول، پیوندها و وجود کانالهای اطلاع رسانی ودر نهایت اخبار و مزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.

6- راهبرد مشارکت در بیانیه حریم خصوصی

در این تارنما بیانیه حریم خصوصی وجود دارد

7- راهبرد بیانیه سطح توافق خدمات

در این تارنما بیانیه سطح توافق  خدمات نیز وجود دارد

 8- راهبرد تصمیم گیري الکترونیک

در این وب سایت بخش شکایت و پیشنهاد در رابطه با بهبود ارائه خدمات و بخش نظر سنجی براي جمع آوري نظرات مردمی وجود دارد.​