دستورالعمل های شرکت های حمل و نقل

  
  
.ضوابط فعالیت در حمل ونقل بین المللی مسافر
نحوه نام گذ اري و تغيير نام شركتها و موسسات مسافربري
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري شركتهاي حمل‌ و نقل عمومي مسافر داخلي(با كليه اصلاحات)
ضوابط حمل‌ و نقل مسافر موضوع ماده 9 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركت‌هاي حمل‌ونقل بين شهري كالا
دستورالعمل كاربردي سيستم مديريت شركتهاي حمل‌ونقلي - بخش شركتها نسخه سال 1396
آموزش سامانه جامع ثبت تخلفات - بخش ثبت تخلفات جاري تا مختومه نمودن
شرايط شركت در آزمون متقاضيان تاسيس شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت حمل‌ونقل بين‌المللي كالا
ابلاغ ضوابط اختصاصي تاسيس و بهره‌برداري شركت‌هاي حمل‌ونقل فوق سنگين و ترافيكي خاص
دستورالعمل شركتهاي حمل ونقل بزرگ مقياس هوشمند
ضوابط حمل‌ و نقل مسافر موضوع ماده 9 آئين نامه اجرائي تبصره (1 ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و كليه اصلاحات بعدي آن
ضوابط تاسيس و بهره‌ برداري شركت هاي حمل‌ و نقل عمومي مسافر داخلي با كليه اصلاحات بعدي آن
نظارت بر سطح خدمات شركت‌هاي حمل‌ونقل كالا
نحوه بررسي تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌اي واصله از پليس راه استان
قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلي
ضوابط اختصاصي صدور مجوز فعاليت حمل‌ونقل براي شركتهاي توزيعي و پخش
ضوابط تهيه، تنظيم و استفاده از بارنامه جاده‌اي
صدور و تمديد پروانه فعاليت موقت
ضوابط تاسيس وفعاليت دفاتر خدمات مسافرتي جاده‌اي
دستورالعمل نظارت و كنترل صورت وضعيت‌هاي مسافري بين‌المللي و تنظيم چك ليست‌هاي مربوطه
اصلاح ماده 2 آيين نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه
دستورالعمل نحوه واگذاري بارنامه به شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بين شهري كالا
دستورالعمل حمل و نقل كالاهاي خارجي وارداتي (قاچاق كالا)
دستورالعمل حمل محمولات فولادي
حمل و نقل دارو و واكسن
تهيه دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم و استفاده از بارنامه
تعيين و ابلاغ نرخ حمل مسافر درون استاني با انواع مختلف خودرو
تاسيس و فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل فرآورده‌هاي نفتي
بخشنامه شماره 8
1 - 30بعدی