رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

  
  
  
  
  
  
  
عكسعبدالهاشم حسن نيا
نام و نام خانوادگيعبدالهاشم حسن نيا
پست سازمانيمعاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
تحصيلات:تحصيلات : ليسانس مهندسي عمران
تلفن
دورنگار
تاريخ شروع به فعاليت1396/12/09