دستورالعمل های اتحادیه ها و انجمن صنفی

  
  
واگذاري امور شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كالا به تشكل‌هاي صنفي
واگذاري‌ امور مربوط‌ به‌كارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش مسافر به كانون انجمن‌هاي ‌صنفي رانندگان‌ ناوگان ‌حمل‌‌ونقل
ضوابط تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي جاده اي