طرح ملي ابرار

        طرح ابرار :

           اقدام براي راه‌هاي اولويت‌دار روستايي

        صاحب طرح :

           وزارت راه و شهرسازي- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي

        هدف طرح :

           مرحله اول : ساخت و تكميل 2000 كيلومتر راه روستايي در سطح كشور تا پايان سال 1398

           مرحله دوم : ساخت و تكميل 3000 كيلومتر راه روستايي در سطح كشور تا پايان دولت تدبير و اميد

        اولويت پروژه‌ها :

           تكميل پروژه‌هاي نميه‌كاره و تكميل راه‌هاي روستايي بالاي 20 و 50  خانوار فاقد راه آسفالت

        تامين محل اعتبار :

           از محل اعتبارات ملي و استاني و استفاده از اكيپ‌هاي راهسازي سراسر كشور 


طرح ابرار .jpg