نوار بالاي بازرسي

به سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات خوش آمدید

شهروند گرامی ​​

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این سازمان در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصاً ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسئوليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد،ميتوانيد شكايات و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را به سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات ارسال فرماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافت شكايات و اعلامات مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار(فاكس)، تماس با شماره تلفن141 و در موارد خاص با شماره‌هاي 88804422و  84491429 و 84491682 و 84491684 يا مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است.