اخبار استان بوشهر

  
  
  
تقدیرمعاون وزیرراه وشهرسازی ازمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر1398/02/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
مهندس حسن نیامعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباراسال نامه ای ازمهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای به خاطرکاهش متوالی سه ساله تلفات ناشی ازتصادفات ترافیکی درراههای برون شهری وروستایی دراستان بوشهرتقدیرکرد معاون وزیرراه وشهرسازی خطاب به مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آورده است:بدون تردیدکاهش تلفات رانندگی وافزایش ایمنی درراهها نیازمندتلاش جدی،بی وقفه،عزم همگانی وازهمه مهمتربه کاربستن سازکارمدیریتی است مهندس حسن نیادرادامه افزوده است: لازم می دانم ازآن مدیریت وهمکاران تلاشگردراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای که باعنایت حق تعالی وباتلاش چشمگیروهمچنین بکارگیری ازتمام ظرفیت های موجوددراستان موفق به کاهش سوانح رانندگی وارتقای ایمنی راهها وحمل ونقل استان بوده ایدتقدیروتشکرنمایم رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباامیدبه تدوام روندکاهشی تلفات رانندگی دراستان تصریح کرده است:همکاری وتعامل باسایردستگاههای مسئول حوزه ایمنی به ویژه استفاده ازظرفیت های کمیسون اجرایی ایمنی استان میتواندموجب ادامه این رونددرسال های آتی باشدکه امیدوارم موردتوجه واقع شود گفتنی است درسال 97مجموعا تعداد199نفربراثرحوادث ترافیکی درمعابربین شهری وروستایی استان جان خودراازدست داده اندکه باتوجه به تلفات 214نفری استان درسال 96 خوشبختانه تلفات7درصدکاهش یافته است
نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرسال981398/02/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
نخسیتن نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 98باتاکیدبرضرورت همگرایی ،تعامل وصرفه جویی برگزارگردید درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااشاره خدمات واقدامات بخش راهداری وحمل ونقل درنوروز امسال گفت:درنوروز 98راهداری وحمل ونقل جاده ای دردوبخش راهداری وحمل ونقل خدمات قابل توجهی جهت رفاه ،ایمنی وآسایش مسافران نوروزی،ریزش برداری حاصل ازبارندگی ودرادامه آن نیز دربازگشایی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل لرستان وایجادسیل بندهای حفاظتی درخوزستان انجام دادکه موردتوجه وتقدیرمسئولان سازمان واستان قرارگرفته است وی افزود: دراجرای طرح نوروزی ودربخش راهداری ما امسال17ایستگاه یکدست راهداری رابه کمک 300نیروی راهداری درمدخل ورودی استان، مناطق حساس راهها وراهدارخانه ایجادو220دستگاه انواع ماشین آلات سبک وسنگین راهداری رابرای خدمات رسانی به مسافرین نوروزی درآنها مستقرکردیم که باپراکنش مناسب وهمپوشانی لازم نیز همراه بودند دبیرکمیته حمل ونقل سفرهای نوروزی استان همچنین گفت: دربخش حمل ونقل هم علاوه برایجادوراه اندازی ستادویژه سفرهای نوروزی دراداره کل، باهمکاری تشکلهای صنفی حمل ونقل مسافرضمن آماده سازی ناوگان عمومی، پیش فروش وعرضه اینترنتی بلیت سفر،کنترل فنی ناوگان مسافری ،نظارت برخدمات شرکت های حمل ونقل مسافر وجابجایی بموقع مسافرین رامدنظرقراردادیم مهندس علم تصریح کرد: درنوروزامسال ماهمزمان شاهدتلاش بی وقفه همکاران جهت ریزش برداری وبازگشایی بموقع محوراهرم به فراشبند وپاکسازی وبازگشایی محورساحلی بوشهربه گناوه ازگل ولایی ناشی ازبارندگی دراستان وهمچنین حضوربموقع ،عزتمندومنظم همکاران برای پاکسازی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل دراستانهای لرستان وخوزستان بودیم که نقطه عطفی درکارنامه راهداری استان است وی دربخش دیگری ازصحبت های خودبه ضرورت پیگیری مدیران شهرستانها برای جذب اعتبارات راهداری اشاره کرد ویادآورشد:جذب حداکثری اعتبارات راهداری درهرشهرستان ازاهم وظایف مدیران شهرستانهاست که این امرنیزباارتباط خوب با فرمانداران وحضور موثردرجلسات کمیته برنامه ریزی شهرستانهاقابل دسترسی است وی درپایان ضمن قدردانی ازحضورارشمندوبی پیرایه همکاران وخدماتی که آنهادراستانهای لرستان و خوزستان انجامی دهند افزود: حضورنیروهای مادرمناطق سیل زده بدون پشتیبانی فنی وخدماتی واحدهای ستادی امکان پذیرنبودکه لازم است ازهمه ارکان اداره کل که دراین راه زحمت کشیده اندقدردانی نمایم
اعزام 43دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربه مناطق سیل زده لرستان وخوزستان1398/02/24روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:تاکنون درقالب چهاراکیپ راهداری 50نفرنیروی ماهرومتخصص و43دستگاه ماشین آلات سنگین ازاستان به استانهای لرستان وخوزستان اعزام شده است وی افزود: ماشین آلات سنگین اعزام شده شامل 3دستگاه لودر3دستگاه بلدوزر،2دستگاه بیل مکانیکی ،4کمرشکن ،17کمپرسی و یکدستگاه غلطک باپشتیبانی 4دستگاه وانت و1دستگاه کامیونت ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای و13دستگاه لودروکمپرسی ازشهرداری ها وپیمانکاران طرف قراردادبوده که درقالب چهاراکیپ فنی وظیفه بازگشایی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل لرستان وایجادسیل بندوترمیم بندهای خاکی اطراف شهرهاوروستاهای خوزستان رابرعهده داشته اند وی افزود:دربخش حمل ونقل وجابجایی کمک های مردمی وامکانات موردنیازدستگاههای امدادی هم دراین مدت 50دستگاه کامیون بخش حمل ونقل بارو1دستگاه اتوبوس بخش مسافر حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای کمک های مردمی وامکانات دستگاههای کمک رسان راکه شامل خدمات دارویی،غذایی،چادر،لوله ،قایق ونیروی انسانی بوده بصورت رایگان به دواستان سیل زده منتقل نموده است مهندس علم ازاظهاررضایت وقدرانی مسئولان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ومسئولان محلی ازاکیپ های اعزامی ازاستان خبردادوتصریح کرد:باحضوروآغازپاکسازی راه روستایی چولهول تنهاراه دسترسی به معمولان دراستان لرستان که یک راه روستایی بودوکارکردن درآن شرایط بسیارسخت می نمودهمکاران اعزامی باجان ودل واخلاص مثال زدنی راه کمک رسانی به این شهرسیل زده راهموارکردندکه موردتحسین معاون وزیرراه وشهرسازی ومسئولان محلی قرارگرفت مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: بافروکش کردن سیل در لرستان واتمام امدادرسانی های اولیه، 25کیلومترازراه بشدت آسیب دیده معمولان به پل دختربه استان بوشهرواگذارشد که تاکنون بیش از2هزارنفرساعت کاردراین محوربوسیله اکیپ اعزامی راهداری انجام ونقاط آسیب دیده ترمیم گردیده است وی افزود:بااستقراراکیپ های اعزامی ازبوشهربه خوزستان نیزاین اکیپ ها کارایجاد وترمیم سیل بندخاکی سلمان راکه سدومانع اصلی ورودآب رودخانه کارون به شهراهوازرابرعهده داشتندودرآن لحظات دلهره آوراجازه ندادندشهراهوازبه زیرآب برودودرادامه نیزدرسایرمناطق خوزستان خصوصاکمربندی اهوازبه ایفای نقش پرداختند مهندس علم اضافه کرد:این درحالی بودکه دراستان نیز بدلیل ریزش کوه درمحوراهرم به فراشبند بعدازبارندگی فروردین ماه وبه زیرآب رفتن محورساحلی بوشهربه گناوه نیروهای ما وظیفه پاکسازی وبازگشایی این دومحورراهم برعهده داشتند مهندس علم گفت: باوجود نیازبه نفرات وماشین آلات اعزام شده دراستان ،اکیپ هااعزامی تا نیازمسئولان در منطقه خواهندماندوبه خدمت دهی درمناطق سیل زده ادامه خواهندداد
بازگشت نیروهای راهداری استان بوشهر ازمناطق سیل زده1398/02/21روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای: اکیپ های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  بوشهرکه برای کمک به بازگشایی وپاکسازی محورهای ارتباطی لرستان وجلوگیری ازورودآب به شهرهای خوزستان به این دواستان اعزام شده بودندپس ازپایان موفقیت آمیز ماموریت خودبه استان برگشتند​.

نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرسال981398/02/10روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

​​نخسیتن نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 98باتاکیدبرضرورت  همگرایی ،تعامل وصرفه جویی  برگزارگردید .​

اعزام 43دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربه مناطق سیل زده لرستان وخوزستان1398/02/10روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

​​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:تاکنون درقالب چهاراکیپ راهداری 50نفرنیروی ماهرومتخصص و43دستگاه ماشین آلات سنگین ازاستان  به استانهای لرستان وخوزستان اعزام شده است.​

موفقتی دیگربرای خادمان مردم در اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرخدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان1398/01/22روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

به گزارش رابط عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهربر اساس ارزیابی های میدانی نمایندگان سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ازعملکرد گروههای امدادی وعملیاتی راهداری مستقردرمناطق سیل زده لرستان ،اکیپ اعزامی استان بوشهر درمیان سایرگروههای اعزامی ازاستانها، متشکل از30نیروی متخصص و ماهرراهداری و20دستگاه انواع ماشین الات سنگنین که ازفردای سیل ویرانگرلرستان بادستورمعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری ، دراین استان مستقرشده اند طبق پیمایش و رصد کارکرد ماشین آلات  راهداری مستقردرلرستان بهترین و بیشترین کارکرد ، راندمان وعملکرد را بر اساس خروجی gps مستقر بر ماشین آلات بین سایراکیپ های اعزامی راهداری ازسراسرکشور را داشته است.،

همه محورهای ارتباطی استان باز است ورفت آمد در آنهاجریان دارد1397/09/04روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر

سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:باوجودبارش های اخیروطغیان بعضی ازرودخانه های فصلی همه محورهای ارتباطی استان بازاست ورفت آمددرآنها جریان دارد.

نشست مشترک مسئولان راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه استان بوشهر1397/01/22روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
درآستانه سال نوو سفرهای نوروزی صورت گرفت: نشست مشترک مسئولان راهداری حمل ونقل جاده ای وپلیس راه استان بوشهر ویژه مسافرت های نوروزی برگزار وشرکت کنندگان برتعامل وهمگرایی بیشتردستگاههای مسئول ایمنی مسافرتهای نوروزی تاکیدکردند.
بهره برداری ازپل عابرپیاده گورکات دراستان بوشهر1396/12/14روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان بوشهر
همزمان باایام الله دهه فجرانقلاب اسلامی ودرمراسمی باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ،فرماندارتنگستان وجمعی ازمسئولان محلی ازپل عابرپیاده گورکات واقع دربزرگراه بوشهرعالی شهر به بهره برداری رسید.
1 - 10بعدی
منوي اخبار